Czym zajmuje się ekonomia? W dużym uproszczeniu, ekonomia bada procesy gospodarcze, czyli wszystkie procesy produkcji, dystrybucji, wymiany czy konsumpcji dóbr i usług, służących do zaspokajania potrzeb ludzkich. Do tych potrzeb możemy zaliczyć wszystko, począwszy od potrzeb biologicznych, takich jak jedzenie, picie, czy ochronę przed zimnem, a skończywszy na potrzebach wyższego rzędu, do których można zaliczyć wyjście do teatru, czy filharmonii. Potrzeby te możemy pogrupować w zależności, czy są to potrzeby indywidualne, czy też potrzeby zbiorowe. Potrzeby są pojęciem ewoluującym, które rozwija się wraz z rozwojem społeczeństwa. Inne czynniki będą ważne w kraju rozwijającym się, gdzie PKB per capita, będzie niskie, a inne w krajach bogatych, gdzie potrzeby społeczeństwa są diametralnie inne. Możemy również podzielić potrzeby na materialne i niematerialne. Jest to bardzo ważny podział, gdyż potrzeby mające charakter materialny mogą być ograniczone zjawiskiem rzadkości. Dlatego też podejmowanie decyzji również należy do ekonomii.