Zawód lekarza medycyny jest zawodem, który w dalszym ciągu cieszy się ogromnym prestiżem i szacunkiem w społeczeństwie. To poważanie wynika prawdopodobnie z roli jaką medycyna odgrywa we współczesnym świecie.

W kręgu zainteresowań a zarazem celem działania medycyny jest człowiek. Lekarz to znawca ludzkiego ciała, który posiada całościową wiedzę o zdrowiu i chorobach człowieka, można by powiedzieć teoretyk, a z drugiej strony jest również praktykiem, ponieważ posiada umiejętności zapobiegania chorobom i ich leczenia.

Predyspozycje do pracy w medycynie

Chcąc zostać lekarzem musisz przede wszystkim poczuć powołanie, ponieważ bez odpowiedniego nastawienia lekarz nie może dobrze wykonywać swoje pracy. Należy się nastawić na ogrom pracy, dlatego ważne są takie czynniki jak pracowitość i dokładność. Musisz wziąć pod uwagę to, że raz zdobytą wiedzę trzeba ciągle uzupełniać i stale podnosić swoje kwalifikacje, tego wymaga ciągły rozwój medycyny.

Do niektórych specjalizacji, takich jak np. chirurgia bardzo ważne są umiejętności manualne. Ponadto lekarka powinna wykazywać takie predyspozycje psychiczne jak- łatwość w nawiązywaniu dobrego kontaktu z pacjentem, empatia, odporność na stres i zdecydowanie. Pamiętaj, że zazwyczaj od ryzykownych decyzji lekarza zależy zdrowie i życie pacjenta. Kandydatka na lekarza musi liczyć się również z tym, że to niejednokrotnie jej przypadnie informowanie pacjentów o ich złym stanie, bądź poinformowanie rodziny o śmierci pacjenta.

„Jestem lekarką już ponad 15 lat. Specjalizuję się w urologii. Początki bywały trudne. Wiedziałam, że chce leczyć ludzi, ale wiedziałam też, że nie chcę być internistą. Właściwie przypadkiem wpadła mi ta urologia. Miałam chwile kryzysu i nawet wzięłam długi urlop, żeby wszystko przemyśleć. Dziś jednak nie wyobrażam sobie pracy w jakimś innym zawodzie Wiem tylko, że nie ma nic lepszego niż zadowolenie i zdrowie pacjenta” Elżbieta 48 lat, urolog

Jak zostać lekarzem ?

Ukończenie studiów na uczelni medycznej jest pierwszym etapem, by zostać lekarzem. Są to jednolite studia, trwające 6 lat a ich ukończenie jest niezależne od przyszłej specjalizacji. Studia medyczne wyposażają przyszłych lekarzy w ogólna wiedzę medyczną. Podczas nauki realizowane są zajęcia z anatomii, fizjologii, chemii, biofizyki, biologii, embriologii, genetyki, farmakologii czy immunologii.

Nauczane są również podstawy nauk klinicznych (pediatria, pierwsza pomoc, propedeutyka medycyny, pielęgniarstwo), historia medycyny, historia filozofii, etyka lekarska. Na kolejnych latach wprowadzane są przedmioty z chirurgii, radiologii, okulistyki, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii, medycyny katastrof, medycyny pracy, ortopedii, opieki paliatywnej, kardiologii etc.

Zarobki lekarzy

Do programu nauczania należą także liczne praktyki, m. in. z zakresu pielęgniarstwa, chirurgii i pediatrii. Dopiero po ich ukończeniu i odbyciu obowiązkowego stażu, można przystąpić do dalszego kształcenia związanego z konkretną dziedziną medycyny i tym samym uzyskać prawo do wykonywania zawodu np. chirurga czy onkologa. Po pozytywnym ukończeniu studiów lekarskich i otrzymaniu dyplomu lekarza medycyny, absolwenci uczelni mają obowiązek uzyskać „Ograniczone prawo wykonywania lekarza”.

W tym celu muszą się zgłosić do okręgowej izby lekarskiej z poniższymi dokumentami:

wypełnionym wnioskiem o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu (do pobrania na stronach internetowych okręgowych izb lekarskich)
odpisem dyplomu
kserokopią stron z dowodu osobistego lub paszportu z danymi osobowymi (dokumenty należy przedstawić do wglądu)
zaświadczeniem o stanie zdrowia
dwoma zdjęciami legitymacyjnymi
kserokopią nadania NIP-u.

Po uzyskaniu wspominanego dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu” absolwenci studiów medycznych muszą odbyć 13-miesięczny staż w placówce służby zdrowia.

Staż kończy się zdaniem lekarskiego egzaminu państwowego (tzw. LEP). Ma on formę testu jednokrotnego wyboru składającego się z 200 zadań. Na ich rozwiązanie lekarze stażyści mają 4 godziny. Aby przystąpić do egzaminu należy złożyć wniosek elektroniczny do dyrektora Centrum Edukacji Medycznej, na stronie internetowej CEM. Zapisane w formie elektronicznej dane są rejestrowane przez CEM, a wersję papierową dokumentu trzeba przesłać do właściwej okręgowej izby lekarskiej. Do egzaminu można przystąpić także w trakcie stażu – warunkiem jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Pozytywny wynik z egzaminu zawodowego umożliwia uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza. W tym celu należy ponownie zgłosić się do okręgowej izby lekarskiej wraz z następującymi dokumentami:

wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu
zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia
dwoma zdjęciami legitymacyjnymi
dokumentem „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”
dokumentem potwierdzającym odbycie stażu podyplomowego
świadectwem złożenia egzaminu państwowego.

Chcąc zostać lekarzem specjalistą należy rozpocząć szkolenie specjalizacyjne. Trzeba wtedy przesłać do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego wypełniony wniosek o rozpoczęcie specjalizacji. Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna. Uzyskanie pozytywnego wyniku umożliwia dostanie się na listę rankingową – lekarze są przyjmowani na poszczególne staże specjalizacyjne w zależności od przyznanego w danym roku limitu miejsc. Lekarz ma 3 miesiące na rozpoczęcie szkolenia. W zależności od specjalizacji nauka trwa od 2 do 6 lat. Na dzień dzisiejszy można się specjalizować w 40 specjalnościach podstawowych oraz 28 specjalnościach szczegółowych.

Obowiązki lekarza

Do zadań lekarza należy przede wszystkim ocena zdrowia pacjenta- poprzez przeprowadzenie specjalistycznych badań diagnozuje chorobę, ustala plan leczenia pacjenta, przepisuje odpowiednie leki i nadzoruje cały proces leczenia. To właśnie lekarz koordynuje proces leczenia od prowadzenia rehabilitacji, modyfikacji terapii, gdy okaże się nieskuteczna. Lekarze, którzy zrobili specjalizację chirurgiczną wykonują dodatkowo zabiegi i operacje chirurgiczne, przeszczepiają narządy, zajmują się protezowaniem.

Jeśli zaistnieją przesłanki lekarz danej specjalności kieruje pacjenta do innych specjalistów, ponieważ niejednokrotnie zdiagnozowanie choroby wymaga konsultacji i współpracy wielu lekarzy, a co za tym idzie dobór lekarstw oraz metod leczenia, by nie były ze sobą sprzeczne.

Lekarze medycyny przeprowadzają badania oraz orzekają możliwości pracy na danym stanowisku, w danym zawodzie osób zdrowych. Często pobierają również materiał biologiczny do dalszych badań, przygotowuje opinie lekarskie na potrzeby instytucji, np. dla zakładu ubezpieczeń czy sądu.
Poza leczeniem pacjentów, lekarze bardzo często prowadza działalność profilaktyczną i zajmują się wykonywaniem badan w ramach różnych akcji społecznych.

Praca dla lekarza

Lekarz medycyny może znaleźć zatrudnienie w przychodniach, klinikach, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach lekarskich, hospicjach, stacjach pogotowia ratunkowych. Należy liczyć się z tym, że nie wszyscy zdobędą pracę. Wynika to z niekorzystnej sytuacji w służbie zdrowia. Dlatego lekarze stają się coraz częściej handlowcami czy producentami sprzętu medycznego. Nie mogą tego jednak robić równolegle z wykonywaniem zawodu – lekarski kodeks etyczny zabrania lekarzowi jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej..

Zarobki lekarzy

Wszyscy wiemy, że zarobki lekarzy są bardzo zróżnicowane i na samym początku nie ma co liczyć na wysokie pensje. Wysokość zarobków jest uzależniona od posiadanych specjalizacji, miejsca pracy i rejonu zatrudnienia. Wynagrodzenie lekarza stażysty zatrudnionego w ramach stażu podyplomowego wynosi ok. 2200 brutto. Lekarz z kilkuletnim stażem zarabia tam ok. 3-4 tys. zł. W szpitalach jest podobnie, lecz tam dodatkowo opłaca się dyżury i nadgodziny – można więc zarobić więcej. Najlepiej zarabiają lekarze zatrudnieni w prywatnych klinikach lub posiadający własne gabinety.