Ekonomia jest dziedziną, zajmująca się procesami gospodarczymi. Możemy podzielić ekonomię na mikroekonomię i makroekonomię. Ja skupię się na omówieniu mikroekonomii. Mikroekonomia jest dziedziną ekonomii, która zajmuje się analizą decyzji konsumentów i przedsiębiorców, jako jednostek. Mikroekonomia bada przede wszystkim poszczególne elementy, które budują gospodarkę. Są to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, a także rynki usług i dóbr. Badanie te polegają na przeanalizowaniu zachowań poszczególnych jednostek. Głównymi pojęciami z zakresu mikroekonomii są popyt, podaż, zysk, utarg, koszta, czy użyteczność. Wszystkie te pojęcia, określają poszczególne fazy decyzyjne konsumentów i przedsiębiorców. Są one ze sobą ściśle powiązane i wielokrotnie nakładają się na siebie, lub wzajemnie wpływają na siebie. Rozpatrywanie ich, powinno być przeprowadzane kompleksowo i ze świadomością, że są to pojęcia teoretyczne i niejednokrotnie przedstawiają  uproszczony model gospodarki, który w rzeczywistości może wyglądać inaczej.